การจองเรือสำหรับตัวแทนนำเที่ยว

การจองเรือสำหรับตัวแทนนำเที่ยว

  1. จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  2. การชำระเงิน
    • ถ้าจอง 1 ลำ สามารถเลือกชำระเงินล่วงหน้า หรือ ที่ท่าเรือได้
    • ถ้าจองมากว่า 1 ลำ กรุณามัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 40 % อย่างน้อย 1 วัน
  3. หากต้องการยกเลิกการจองเรือต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 3 ชม.ก่อนกำหนดเวลานัดลงเรือ จะได้รับเงินมัดจำคืนภายใน 1 วัน